5 Principes

Vijf Natuurgerichte Principes

Als Natuurgeneeskundig Therapeutisch Centrum opereert L’Esprit du Coeur volgens de vijf natuurgerichte principes, zijnde:
1.  Energie
2.  Prikkeloverdracht
3.  Drainage
4.  Voeding
5.  Psyche
De vijf natuurgerichte principes zijn niet willekeurig, maar op prioriteit gerangschikt. Uitgangspunt hierbij is dat elk hoger gerangschikt principe niet of niet voldoende kan functioneren zonder dat de lager gerangschikte principes voldoende in balans zijn.

Dit is in zekere zin te vergelijken met de hiërarchische behoeftenpiramide van Maslow, die ook een duidelijke prioreitsrangschikking kent. We dragen eerst zorg voor de juiste fundamenten, om van daaruit te komen tot een gezonde heelheid die in balans is.

Het principe van de voeding heeft hier voor de oplettende lezer wellicht een ietwat vreemd aandoende vierde plaats. Graag verwijs ik in deze naar de afzonderlijke tabbladen waarin de vijf natuurgerichte principes verder worden uitgewerkt. Daarnaast zijn de vijf natuurgerichte principes uiteraard geen star of statisch geheel, maar vormen zij veeleer een dynamische, en een aan tijd gerelateerde eenheid.

Holisme
De term holisme verdient in dit kader wat extra aandacht, alleen al als gevolg van het gegeven dat zij vaak te pas en evenzo vaak te onpas wordt gebruikt. Binnen het vakgebied van de Natuurgeneeskundige Therapie wordt uitgegaan van een totaalbenadering. De rangschikking volgens prioriteiten van de vijf principes maakt dat duidelijk. Om een voorbeeld te noemen: bij een probleem met de afvoer van afvalstoffen (drainage) zal tevens aandacht uit moeten gaan naar de prikkeloverdracht en de energiehuishouding. Anders wordt alleen het symptoom aangepakt en niet de onderliggende oorzaken.

Maar er is meer.

Dezelfde holistische benadering bepaalt bovendien dat een mens meer is dan alleen de som van hetgeen (lichaam, geest, ziel) waaruit hij bestaat. Doordat alle onderdelen samenwerken ontstaat er altijd meer dan slechts de ‘kale’ optelsom. Dit geldt niet alleen voor de mens als individu, maar tevens in elke vorm van samenlevingsverband. Het is denkbaar dat vijf mensen een afzonderlijke rol spelen en daarmee vijf verschillende indrukken nalaten. Maar dezelfde vijf mensen kunnen dit ook volgens een afgesproken concept doen, waarmee een toneelstuk ontstaat en daarmee een zesde indruk.

Op dezelfde manier werkt het ook in de overdrachtelijke zin des woords. Wat we over hebben kunnen we overdragen en investeren in onze omgeving, evenals onze omgeving investeert in ons.